Tämä on KUMONI Oy:n ja sen tytäryhtiöiden (KUMONI Oy Sisä-Suomi sekä KUMONI Oy Etelä-Suomi) laatima, henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

KUMONI Oy
Kuninkaankatu 2 A, 70100 KUOPIO
010205 1601, pasi.pitkanen@kumoni.fi
y-tunnus 1777430-1
www.kumoni.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava:
Henriikka Korolainen
Kuninkaankatu 2 A, 70100 KUOPIO
050594 4955
henriikka.korolainen@kumoni.fi

Alueelliset vastuuhenkilöt:

KUOPIO
Henriikka Korolainen, asiakaspalveluinsinööri
050594 4955, henriikka.korolainen@kumoni.fi

JYVÄSKYLÄ
Emilia Hiljanen, asukaskoordinaattori
050343 3510, emilia.hiljanen@kumoni.fi

TURKU
Kaisa Lappalainen, asiakaspalveluvastaava
050448 2909, kaisa.lappalainen@kumoni.fi

3. Rekisterin nimi

Kuluttaja-asiakasrekisteri, yritysasiakasrekisteri, alihankkijarekisteri sekä työntekijärekisteri. Rekistereiden henkilötietojen käsittelijöinä toimii vastuuasiantuntija ja mahdolliset varahenkilöt.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu hoitaa asiakas-, alihankkija- ja työntekijäsuhteitaan. Oikeutettu etu perustuu sopimukseen pohjautuvan asiakas- ja työntekijäsuhteen hoitamiseen. Keräämme tietoja täyttääksemme sopimussuhteeseen perustuvat velvollisuutemme (mm. tiedottaminen, asiakaspalvelu, asiakastyytyväisyys, tuotanto, laskutus, lainsäädäntöön perustuvien velvollisuuksien hoitaminen, palkanmaksu). Henkilön suostumus on saatu tapauskohtaisesti dokumentoituna tai vapaaehtoisesti sekä joissain tapauksissa on tehty sopimus, joissa rekisteröity on osapuolena. Joissakin palveluissa KUMONI käsittelee henkilötietoja KUMONIn yhteistyökumppanin lukuun tehdyn sopimuksen puitteissa. Näissä tapauksissa yhteistyökumppani on muodostuneen henkilörekisterin rekisterinpitäjä ja KUMONI henkilötietojen käsittelijä. KUMONI toimii henkilörekisterin henkilötietojen käsittelijänä henkilötietolain määrittämässä ominaisuudessa.

5. Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme rekisterien yhteydessä seuraavia henkilötietoja:

Kuluttaja-asiakkaat

Rekisteröidyn yhteystiedot (etunimi, sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite), asiakasnumero – pakolliset tiedot palveluiden tuottamiseksi
Rekisterinpitäjän tilaisuuksiin osallistuneiden henkilöiden osallistujatiedot
Mahdolliset kiellot ja suostumukset

Yritysasiakkaat

Rekisteröidyn yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoitetiedot, y-tunnus, laskutustiedot, yhteyshenkilöiden tiedot) – pakolliset tiedot palveluiden tuottamiseksi

Rekisterinpitäjän tilaisuuksiin osallistuneiden henkilöiden osallistujatiedot

Alihankkijat

Rekisteröidyn yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoitetiedot, y-tunnus, laskutustiedot, yhteyshenkilöiden tiedot) – pakolliset tiedot palveluiden tuottamiseksi

Aliurakoitsijana/alistettuna sivu-urakoitsijana toimivan yrityksen työntekijöiden yhteystiedot (etunimet, sukunimi, sotu, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, veronumero, työturvallisuus-, tulityö- ja ensiapukorttien voimassaoloajat) – pakolliset tiedot palveluiden tuottamiseksi
Rekisterinpitäjän tilaisuuksiin osallistuneiden henkilöiden osallistujatiedot

Työntekijät

Rekisteröidyn yhteystiedot (etunimet, sukunimi, sotu, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, pankkitilinumero, veronumero, työturvallisuus-, tulityö- ja ensiapukorttien voimassaoloajat) – pakolliset tiedot palveluiden tuottamiseksi

KUMONI Oy ja sen tytäryhtiöt voivat jakaa yhtiöiden välillä asiakasyritysten ja niiden yhteyshenkilöiden yhteystietoja asiakkuuden hoitamiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterien tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään sopimuksen solmimisen tai muun henkilökohtaisen, sähköisen tai puhelinasioinnin tai tapahtumiin osallistumisen yhteydessä. Lisäksi tietoja voidaan saada yleisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten verkkosivuilta, kaupparekisteristä, sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä, joille henkilö on antanut suostumuksensa tietojensa käsittelyyn. Voimme siirtää tai luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme (järjestelmätoimittajat, aliurakoitsijat, alistetut sivu-urakoitsijat, konsultit, tavarantoimittajat), mikäli se on tarpeellista tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. Voimme myös käyttää kolmansia palveluntarjoajia (maksu-, perintä- ja analytiikkapalvelujen) suorittamaan tiettyjä henkilötietojen käsittelyä sisältäviä tehtäviä puolestamme. Muutoin emme myy tai luovuta tietojasi ulkopuolisille. Mikäli sovellettava laki sitä vaatii, henkilötietoja voidaan myös siirtää tai luovuttaa viranomaisille. Henkilötietoja käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla. Mikäli rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä käyttöoikeuksia ja

muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tietojen säilytysajat, tai sen määrittämisen kriteerit

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin tiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Tietojen säilytysaika (tai määrittämiskriteerit) voidaan myös johtaa pakollisista (laissa säädetyistä) säilytysajoista ja rekisterinpitäjän toimialan käytännesäännöistä. KUMONI arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta sisäisesti huomioiden sovellettavan lainsäädännön. Henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistoa rekisteristä.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Rekisteröidyn oikeudet:

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Henkilöllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai sopimus milloin tahansa. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli koet henkilötietojesi käsittelymme olevan ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä valituksen paikalliselle tietosuojan valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka, taikka jossa väitetty henkilötietoasetuksen rikkominen on tapahtunut. Suomessa kyseinen valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettuhttp://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot/nainkysytneuvoa.html

12. Henkilötietojen luovuttamisen lakisääteisyys

Mikäli henkilötietojen antaminen on lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus, KUMONI rekisterinpitäjänä esittää tässä yhteydessä selkeästi, mikäli rekisteröidyn on pakko toimittaa henkilötiedot ja mitkä ovat tällaisten tietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraamukset.

13. Automaattinen tietojen käsittely

Emme tee sinua koskevia profilointeja tai automaattisia päätöksiä.